ประกาศ

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เปิดรับสมัคร คนทำงานใน “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน  Human Right Volunteer Project (HRVP) จำนวน  2 ตำแหน่ง คือหัวหน้าโครงการและ เจ้าหน้าที่โครงการ

HRVP เป็นโครงการที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับคนหนุ่มสาวที่มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด ทัศนคติ ความรู้และทักษะ ในการทำงานด้านสังคม ภายใต้โครงการ “โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน”   

ในแต่ละปี มอส. จะดำเนินการคัดเลือก ฝึกอบรมและจัดส่งอาสาสมัครเข้าไปทำงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ โดยอาสาสมัครได้รับทุนสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละเดือนที่เพียงพอต่อการยังชีพ ในระหว่างวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลาหนึ่ง  ในระยะเวลาหนึ่งปี มอส. จะมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครทั้งงานทางด้านความคิด ทางด้านชีวิต ทางด้านจิตใจ โดยใช้กระบวนการนำบทเรียนหรือประสบการณ์ที่พบเจอจากการทำงานของอาสาสมัครเอง หรือวิทยากรให้ความรู้เฉพาะทำงที่อาสาสมัครจะสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงาน

ประเด็นที่อาสาสมัครได้เข้าไปทำงานร่วมด้วย เช่น คนไร้รัฐไร้สัญชาติ สิ่งแวดล้อม แรงงานทั้งแรงงานข้ามชาติและแรงงานไทย ประเด็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้หญิง ที่ดิน รวมทั้งประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ เป็นต้น

ตำแหน่ง :  หัวหน้าโครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

บทบาทหน้าที่ :

1. บริหารจัดการโครงการและทีมงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

2. ประสานงานองค์กรภาคี เครือข่ายที่รับอาสาสมัคร และอาสาสมัครนักสิทธิฯ เพื่อให้เกิดกลไกในการทำงานร่วมกัน

3. ทำงานเป็นทีม ร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การอบรม การประเมินโครงการ รวมถึงกระบวนการติดตามหนุนเสริมอาสาสมัครนักสิทธิฯ

4. วิเคราะห์ สรุปผล และนำเสนอผลการประเมินผลการดำเนินงาน

5. ร่วมถอดบทเรียน องค์ความรู้ในกระบวนการ เพื่อจัดทำรายงานสรุปโครงการ

6. บริหารงบประประมาณ และการเงินโครงการ

7. ประสานงานกับแหล่งทุนทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติ :

 1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน
 2. ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของผู้คนที่ร่วมงานและเครือข่าย
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนโครงการใหม่ๆ และต่อยอดงานเองได้
 4. สามารถเขียนรายงานได้
 5.  มีทักษะในการประสานงานกับกลุ่มคน หรือเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
 6. มีทักษะในการเป็นกระบวนกร / วิทยากร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. สามารถทำงานประจำเต็มเวลาที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
 8. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 9. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ **
 10. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคมมากกว่า 3 ปี หากเคยบริหารจัดการโครงการฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
 11. อายุระหว่าง 30-45 ปี ไม่จำกัดเพศ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่โครงการอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน

บทบาทหน้าที่ :

1. ประสานงานองค์กรภาคี เครือข่ายที่รับอาสาสมัคร และอาสาสมัครนักสิทธิฯ เพื่อให้เกิดกลไกในการทำงานร่วมกัน

2. ทำงานเป็นทีม ร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การอบรม การประเมินโครงการ รวมถึงกระบวนการติดตามหนุนเสริมอาสาสมัครนักสิทธิฯ

3. ติดตามหนุนเสริม อาสาสมัครนักสิทธิ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

4. ร่วมถอดบทเรียน องค์ความรู้ในกระบวนการ เพื่อจัดทำรายงาน ส่งผู้ประสานงานโครงการ

5. ทำงานร่วมกับกระบวนกรในการจัดกระบวนการเรียนรู้

6. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานโครงการ

7. งานธุรการโครงการ และเอกสารการเงิน

คุณสมบัติ :

 1. มีความสนใจในการทำงานด้านสังคม มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน และเชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ วางแผนโครงการใหม่ๆ และต่อยอดงานเองได้
 3. ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของผู้คนที่ร่วมงาน
 4. สามารถเขียนรายงานได้
 5. สามารถติดต่อประสานงานกับกลุ่มคน หรือเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
 6. ช่วยงานทีมกระบวนกร / วิทยากร และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. สามารถทำงานประจำเต็มเวลาที่สำนักงานส่วนกลาง (กทม.) และทำงานช่วงวันหยุดได้ (กรณีจำเป็น)
 8. สามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 9. จบปริญญาตรี หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

สวัสดิการ/ค่าตอบแทน :

1. เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์ (สามารถระบุเงินเดือนที่คาดหวังมาในใบสมัคร)

2. ประกันกลุ่ม AIA

4. ประกันสังคม

5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)

6. เงินช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก ประกันสังคมและประกันกลุ่ม 8,000 บาท/ปี (เมื่อผ่านการทำงานครบ 1ปี) สามารถเบิกให้กับบิดา/มารดา/บุตร/คู่สมรส/คู่ชีวิต

7. สวัสดิการเงินสะสมเพื่อเจ้าหน้าที่

เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัคร

แนะนำตัวให้ทีมงานรู้จักมากที่สุด ” ตัวตน ความคิด ชีวิต จิตใจ ความเชื่อ ความฝันของคุณในอีก 3-5 ปีข้างหน้า”

: เขียนประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของคุณ (ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ? )

: เขียนจุดแข็ง-จุดอ่อน

: เขียนข้อจำกัดในการทำงาน หรืออยากจะบอก หรือสื่อสารอะไรที่ต้องการให้เรารู้จักกับคุณมากขึ้น

: แนบรูปถ่าย ที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณมากที่สุด

**สามารถออกแบบได้ตามความถนัดและความต้องการของผู้สมัคร 1.หากต้องการเขียน (ตัวอักษร 16 pt ไม่เกิน 3หน้ากระดาษ) หรือ 2.ต้องการอัด VDO (ไม่เกิน 3 นาที)

– สำเนาบัตรประชาชน

– หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน

– ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification)

– ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ส่งประวัติการทำงาน และ ใบสมัครที่ admin@thaivolunteer.org 

ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2565
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาใบสมัครจะเรียกสัมภาษณ์ภายในเดือนในเดือนสิงหาคมนี้
และเริ่มงานภายในเดือนกันยายน 2565

*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณัฏฐพัชร (ปูนิ่ม) : 02-6910437-9 (เวลา 09.30 น. -17.00 น.) ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์อาทิตย์)

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

ค้นหาโครงการที่เหมาะกับฉัน
thThai