“พลเมืองอาสา” เชื่อมั่นในพลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม เชื่อว่าพลเมืองทุกคนมีศักยภาพ มีความหลากหลาย มีความสามารถ รวมถึงมีจิตปรารถนาดีต่อผู้อื่นและสังคม โครงการ “พลเมืองอาสา” จึ่งสร้างพื้นที่ให้คนเหล่านั้น ได้มาใช้ศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนา เปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างสังคมไปด้วยกัน

เราเชื่อว่าพลเมืองที่มีความปรารถนาดีนี้สามารถเป็นอาสาได้ทุกคน แต่ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ไหน อย่างไร กับใคร “พลเมืองอาสา” จึงเป็นตัวกลางประสานให้เกิดงานอาสารูปแบบต่าง ๆ เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกเพศ วัย ทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการทำงานอาสาสมัคร ให้ได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆ ตั้งแต่ ไม่กี่ชั่วโมง เป็นต้นไป หรือเป็นวัน เป็นอาทิตย์ หรือเป็นเดือน รวมทั้งสร้างพื้นที่ ประเด็นงานอาสาที่หลากหลาย ให้อาสาสมัครเข้าร่วมตามความชอบ ความถนัด ของตนเอง โดยจะมีงานอาสาทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือสถานการณ์ภัยพิบัติ

นอกจากอาสาสมัครภาคพลเมืองที่มาเดี่ยว มากลุ่มแล้ว เรายังส่งเสริมอาสาสมัครหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ (ให้ใช้สิทธิ์ ลาไปเป็นอาสาสมัครได้โดยไม่นับป็นวันลา)  อาสาสมัครบริษัทเอกชน (Corporate Volunteering หรือ Employee Volunteering) และส่งเสริมกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)

“พลเมืองอาสา” จัดให้มีกิจกรรมทุกเดือน บางเดือนจัดทุกอาทิตย์ และบางเดือนจัดทุกวัน รวมถึงจัดกิจกรรมในวาระต่าง ๆ เพื่อให้มีทางเลือกทำกิจกรรมวาระต่าง ๆ เช่น อาสาช่วงเข้าพรรษา อาสาวันวาเลนไทน์ อาสามาฆะบูชา อาสาวันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

พื้นที่เรียนรู้  เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น เรียนรู้สังคม

งานอาสาโดย “พลเมืองอาสา” ไม่ใช่แค่กิจกรรม

แต่เป็น

 • พื้นที่เรียนรู้ : เรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น เรียนรู้สังคม
 • เป็นพื้นที่สำหรับ พัฒนาตนเอง : ได้ขัดเกลาตนเอง ได้ทักษะ มีทัศนคติที่ดี ความมุ่งมั่นอดทน ให้เป็นคนเปิด (ใจ) เป็นต้น
 • นอกจากการอาสานี้จะส่งผลให้ สังคมลดความเหลื่อมล้ำ ลดอคติ ลดการตัดสิน ลดความขัดแย้ง เป็นสังคมแห่งความเกื้อกูล เป็นต้น

เรายินดีต้อนรับ “พลเมือง” ทุกท่าน มารวมพลัง สร้างสังคมไปด้วยกัน

พื้นที่งานอาสาสมัครที่ท่านสามารถร่วมได้

 • อาสาพัฒนาชุมชน ไปทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆร่วมกับชุมชน เช่น สร้างห้องสมุด ลานกีฬา ฯลฯ
 • อาสาเพื่อการศึกษา รวมการศึกษาทางเลือก และโรงเรียนด้อยโอกาส (ครูอาสา สร้างสื่อการเรียนรู้ สมุดทำมือ หนังสือเสียง ฯลฯ)
 • อาสาเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการอนุรักษ์  (ช่วยรณรงค์เรื่องอาสสะอาด ปลูกป่าชายเลน ปลูกป่าชุมชน ทำโป่งเทียม ปลูกพืชอาหารให้ช้าง ฯลฯ)
 • อาสาเพื่อผู้สูงอายุ (คัดแยกแว่น ผลิตอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จัดทำกางเกงผ้าอ้อม ฯลฯ)
 • อาสาสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม (กิจกรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมจัดงานประเพณี ฯลฯ)
 • อาสาเพื่อผู้ป่วยติดเตียง และเรื้อรัง
 • อาสาเพื่อเด็กและสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
 • อาสาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (กิจกรรมเด็ก ผลิตของเล่น กิจกรรมอ่านและหนังสือนิทาน ฯลฯ)
 • อาสาเพื่อสุขภาพ (คัดยาบริจาค ทำตุ๊กตานวดมือ ฯลฯ)
 • อาสาเพื่อกลุ่มเปราะบาง คนบ้าน (จัดของใช้จำเป็น ไปให้บริการสุขภาพ ฯลฯ)
 • อาสาภัยพิบัติ เช่น งานช่วยน้ำท่วม ช่วยกู้วิกฤตโควิด (อาสาส่งของ จัดของถุงยังชีพ แยกยา ฯลฯ)

ประสานงาน

โครงการ “พลเมืองอาสา” มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

volunteerservice@gmail.com

โทร. 095-9977724, 082-5142202, 081-4884231

Page : https://www.facebook.com/พลเมืองอาสา-259058897798791/?ref=pages_you_manage