เปิดรับเพื่อนร่วมงาน 3 ตำแหน่ง มาทำงานในโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำบนฐานชุมชน”
.
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ก่อตั้งเมื่อปี 2523 มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชน คนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 20 -​35,ปี ให้มีสำนึก ความรู้และทักษะ ในการทำงานเพื่อสังคม ผ่านงานอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ เช่น พลเมืองอาสา อาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน อาสาคืนถิ่น ฯลฯ
.
ขณะนี้เรากำลังเปิดรับ เพื่อนร่วมงานที่สนใจในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความเป็นธรรมและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มาทำงานในโครงการ “คนรุ่นใหม่กับการลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำบนฐานชุมชน”
.
ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2565 จนถึง สิงหาคม 2567
.
ภาระกิจที่สำคัญๆของโครงการฯ คือ พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ส่งเสริมการสร้างนิเวศน์ชุมชน และพัฒนาข้อเสนอแนะในระดับนโยบายโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ที่นำมาสู่การลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ท่านที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครตามที่นี่
https://forms.gle/YKgQjyHixbhfsLBA9
.
กรุณาแนบหลักฐานการศึกษามาพร้อมใบสมัคร
และรูปถ่ายของท่านที่แสดงถึงความเป็นตัวท่านให้มากที่สุด
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 691 0437-9
*หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • เคารพในความแตกต่างหลากหลาย
 • เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสังคมอย่างน้อย 3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์การบริหารจัดการโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถลงพื้นที่และทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ Internet ได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ ในการจัดการและบริหารโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ประสานงานกับบุคคล และองค์กรที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
 • เขียนรายงานการการดำเนินงาน และ ทำรายงานการประชุม
 • สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการอื่นๆขององค์กรได้
หมายเหตุ ค่าตอบแทนอย่างน้อย 21,000 บาท ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสังคม และค่ารักษาพยาบาลปีละ 8,000 บาท

เจ้าหน้าที่ประสานงานพื้นที่ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความสนใจ และมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 • เปิดใจ พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • เคารพในความแตกต่างหลากหลาย
 • เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานชุมชนอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถลงพื้นที่และทำงานในช่วงวันหยุดได้
 • สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน และ Internet ได้ดี
หน้าที่รับผิดชอบ
 • ลงพื้นที่ ติดตาม หนุนเสริมชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
 • จัดกระบวนการ พัฒนาศักยภาพให้คนในชุมชน
 • ประสานงานกับบุคคล และองค์กรที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในชุมชน
 • จัดทำรายงานประจำเดือนในงานที่รับผิดชอบ
ค่าตอบแทนอย่างน้อย 19,000 บาท ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสังคม และค่ารักษาพยาบาลปีละ 8,000 บาท

เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 ตำแหน่ง

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ถ้าจบด้านการเงิน บัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินมาอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถลงพื้นที่และทำงานในช่วงวันหยุดได้
 • สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Microsofe Office Excel และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการเงิน ได้ดี
หน้าที่รับผิดชอบ
 • บริหาร จัดการการเงินของโครงการ
 • เบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
 • ประสานงาน การเบิกจ่าย และการทำรายงานการเงิน กับชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
 • จัดทำรายงานการเงินตามเงื่อนไขและระเบียบที่แหล่งทุนกำหนด
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และ แหล่งทุนกรณีเกี่ยวข้องกับการเงิน
หมายเหตุ ค่าตอบแทน อย่างน้อย 18,000 บาท
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสังคม และค่ารักษาพยาบาลปีละ 8,000 บาท