ประกาศ

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

รู้จักมอส.

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) เราทำงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่อย่างมีปีระสิทธิภาพ ผ่านกระบวนการของแต่ละโครงการเพื่อยกระดับ และพัฒนาทักษะ ความคิด ส่งเสริมความเข้าใจในมิติการทำงานอาสาให้กับคนรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ เท่าเทียม ยั่งยืน และมีความยุติธรรม

จุดเริ่มต้น

ปี 2523 ห้องเรียนเล็กๆ ภายในสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกดัดแปลงให้เป็นสำนักงานของ คอส. หรือโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่นี่มักคับแคบและคึกคักไปทุกครั้งที่มีคนหนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมารวมตัวกันอยู่พร้อมๆ กัน อาจเป็นด้วยยุคสมัยแห่งการแสวงหา และท้าทายเป็นกระแสคลื่นตื่นตัวไปทั่วโลกพร้อมกับสถานการณ์ทางสังคมภายในบ้านเมืองของเรา ที่นำพาให้เกิดการตื่นตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากทำ ด้วยความปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นจากกิจกรรมเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย สู่หมู่บ้าน ภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้ ความเป็นไปของเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในหมู่บ้าน ชุมชน ที่แตกต่างไปจากความเข้าใจเดิมๆ ของตนเอง

จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ

ปี 2529 มอส. ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมขึ้นที่ ซอย รัชดาภิเษก 14 และได้แบ่งปันพื้นที่ของอาคารให้กับองค์กรเครือข่ายหลายองค์กรได้เช่าในราคาประหยัด เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม อาทิ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ สหกรณ์เครดิตยูเนียนนักพัฒนา ประชาไท สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม เป็นต้น อีกทั้งยังจัดให้มีห้องประชุมเพื่อให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ ต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมอีกด้วย

คุณค่าที่สำคัญที่สุด

เราให้คุณค่ากับกระบวนการเรียนรู้ โดยหวังได้ว่าจะสามารถปลูกจิตวิญญาณอาสาสมัครเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นในหัวใจของคนรุ่นใหม่ผ่านการทำงานอาสา คุณค่าที่สำคัญที่สุด เราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านกระบวนการของ มอส. ไปแล้ว สิ่งจะได้ คือ “จิตสำนึกอาสาสมัคร” จิตสำนึกแห่งการรับและแบ่งปัน ด้วยหัวใจ ด้วยเจตนาอันดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ อย่างน้อยคุณค่านี้จะนำไปสู่การตรวจสอบตนเองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์กับใคร หรือสิ่งที่เรากระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษยท์ ทั้งต่อตัวเราเองและคนอื่นหรือไม่? หากไม่แล้วเราจะทำอย่างไร? .. สำนึกเหล่านี้จะคอยนำทางเราไปสู่ความจริง ความดี และความงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อีกทั้ง มอส. เชื่อว่าหากสังคมใดมีความเป็นธรรม สังคมนั้นย่อมมีสันติภาพ และเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันได้ 

โครงการที่ มอส. ได้ส่งมอบให้กับสังคม

เรายังคงทำหน้าที่ตามความคิดความเชื่อของเราอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ “เยาวชนคนหนุ่มสาว/คนรุ่นใหม่” กับการทำงานสร้างสรรค์สังคม อาทิ

ซึ่งจำนวนอาสาสมัครเต็มเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีทั้งหมดประมาณ 1,000 คน ซึ่งยังไม่นับรวมอาสาสมัครนอกเวลาจากโครงการ พลเมืองอาสา และอาสาสมัครประเภทอื่นๆ ที่มีจำนวนอีกหลายพันคน โครงการประสานความร่วมมือเพื่อคนรุ่นใหม่ในลุ่มน้ำโขง (The Collaboration for the Young Generation in Mekong Region) ทำงานประสานความร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการทำงานอาสาสมัคร และการขับเคลื่อนประเด็นงานอาสาสมัครในประเทศของตนเอง เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าตลอด 40 กว่าปีที่ผ่านมา มอส. มีผลผลิตจากผู้คนที่มีใจอาสาที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายรูปแบบและช่องทาง

“สร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่มีความรู้และทักษะ ในการขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม
เท่าเทียม สันติ ผ่านงานอาสาสมัคร”

มอส. เรามองตนเองเป็นเหมือนสะพานสายรุ้งทางสังคมที่เชื่อมโยงคนหนุ่มสาว-คนรุ่นใหม่ จากเมืองสู่ชนบทและจากชนบทสู่เมือง เปิดโลกทัศน์ตนเอง ให้มีโอกาสสัมผัส เรียนรู้ เข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด ชีวิต และความใฝ่ฝันที่ดีงามต่อสังคมด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน ในความแตกต่างหลากหลาย นำไปสู่หัวใจที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงตนเองไปสู่ผู้อื่น ทั้งในด้านชีวิต ชุมชน สังคม โลก ธรรมชาติและสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์ของ มอส.

ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะ ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆขององค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อพัฒนาทัศนคติและความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร

ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและบุคคลที่ทำงานพัฒนาสังคม

ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระหว่างองค์กรพัฒนาสังคมและหน่วยงานของรัฐ

ร่วมมือกับหน่วยงานและบุลคลในวงการพัฒนาเพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชุนและสังคมไทย

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ

สุรัสวดี หุ่นพยนต์

ประธานกรรมการ

ไพโรจน์ พลเพชร

รองประธานกรรมการ

สุภาวดี เพชรรัตน์

กรรมการและเลขาธิการ

ประพจน์ เภตรากาศ

กรรมการและเหรัญญิก

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

กรรมการ

ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

กรรมการ

กิตติกาญจน์ หาญกุล

กรรมการ

ภาวิณี ชุมศรี

กรรมการ

เคท ครั้งพิบูลย์

กรรมการ

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

กรรมการ

สินี จักรธรานนท์

กรรมการ

เพ็ญวดี แสงจันทร์

กรรมการ

เสียงจากเหล่าอาสา

ดีใจที่ได้ถ่ายทอดวิถีชีวิต ✍️

ประหยัด เสือชูชีพ

สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือความสุข ?

บุญยรัตน์ อาษาศึก

ได้เข้าใจตัวเอง เข้าใจครอบครัว

ศิริวรรณ ปากเมย

ได้เรียนรู้ตนเองผ่านการทำงาน

นุชนาฎ สว่างแก้ว

ทำให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบๆ

อาทิตย์ พิลาบุตร

การได้เห็น “ชีวิต” ที่เป็นชีวิตจริง

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์

ได้สร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง?

ปาริฉัตร ดอกแก้ว

สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลง พัฒนา

Tanasak Phosrikun

เราจะเป็นพี่น้องกันโดยปริยาย

จินตหรา ดาปะ

ค้นพบเส้นทางความสุขของตัวเอง

นิพาดา ลาดบาศรี

สร้างฐานจิตใจที่หนักแน่นให้กับเรา

ณัฐวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร

พัฒนาตัวเองด้วยการเรียนรู้กับชุมชน

วิภาดา ฉุนกล้า

สนับสนุนให้คนกล้าลงมือทำ

พิรัล วีสมหมาย

ค้นหาโครงการที่เหมาะกับฉัน
thThai