Announcing

เปิดรับอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชน รุ่น 18 (วันนี้ - 29 ก.พ. 67)

ลงชื่อเข้าร่วมในแถลงการณ์จากกลุ่มภาคีนิติธรรมพลเมือง "สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม"

กลุ่ม @BeachForLifeTH เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อทวงคืนชายหาดจากการก่อสร้างกำเเพงกันคลื่น

#ดงมะไฟ ไม่ใช่เหมืองธรรมดา แต่เป็นเหมืองที่ยึดคืนจากรัฐและนายทุน❗️การต่อสู้ของเครือข่ายชาวบ้านกินเวลานานกว่า 27 ปี

สื่อ The Reporters รายงานมีผู้ลี้ภัยจีนถูกจับหน้าสถานทูตจีน ระหว่างชูป้ายประท้วงประธานาธิบดีจีน ระหว่างประชุมเอเปค ฐานเข้ามาในไทย

ด่วน 10.06 น. ✍️ ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัว แซม พรชัย, แม็ก สินบุรี และมิกกี้บัง สามสมาชิก #ทะลุฟ้า โดยให้วางหลักประกันคนละ 100,000 บาท

สมบัติ ทองย้อย ? ถูกคุมขังย่างเข้า 200 วัน หรือนานกว่าครึ่งปีแล้ว! ในคดี ม.112 กรณีโพสต์ #เก่งมากกล้ามากขอบใจ และอีก 2 ข้อความ

สารถึงคนหนุ่มสาวผู้กล้าหาญ และคำเรียกร้องต่อศาลเพื่อทรงสถิตยุติธรรม

นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่  ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ หรือ “ตะวัน”  และ อรวรรณ ภู่พงษ์ หรือ “แบม” สองนักกิจกรรมรุ่นใหม่ได้ยื่นขอเพิกถอนประกันตัวเอง และประกาศ “อดอาหาร และอดน้ำ” ในอีก 3 วันถัดมา เพื่อเรียกร้องต่อรัฐ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการแสดงออกทางการเมือง  อันเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2491 และหลักสิทธิเสรีภาพพลเมืองในรัฐธรรมนูญ 2560 และยังเรียกร้องต่อพรรคการเมืองให้แสดงบทบาทและมีนโยบายเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้น

บัดนี้อาการของเธอทั้งสองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต จากการขาดอาหารและน้ำอย่างรุนแรง และทุกนาทีที่ผ่านพ้นไปอาจหมายถึงชีวิต….และน่าเป็นห่วงว่าอาจมีเยาวชนอีกหลายคนที่กำลังตัดสินใจแสดงออกเช่นเดียวกัน การเพิกเฉยละเลยต่อเสียงของประชาชนนี้ จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมของสังคมไทย ทั้งๆ ที่การเคลื่อนไหวและข้อเรียกร้องของคนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้แสดงถึงเจตจำนงที่อยากเห็นสังคมไทยมีความเป็นธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนทุกคนในปัจจุบัน และคนรุ่นพวกเขาที่จะเติบใหญ่ในวันข้างหน้า

การจับกุมคุมขังพวกเขาโดยละเลยสิทธิในการให้ประกันตัว และ/หรือการลงโทษผู้มีความผิดในคดีทางการเมืองอย่างรุนแรงเยี่ยงอาชญากรนั้น เป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับ  และที่สำคัญ เป็นการทำลายอนาคตของลูกหลานเราเอง ทำลายความเป็นพลเมืองของคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายอันดีงามต่อประเทศชาติ

ขอให้ศาล กระบวนการยุติธรรม กลไกของรัฐ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่เคารพสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง โดยการพิจารณาให้การประกันตัวจำเลยในคดีทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจำนวน 16 คน เท่านั้น แต่โปรดเห็นแก่ชีวิตของลูกหลานเหล่านี้  อย่าได้ผลักไสพวกเขาและเธอซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ออกไปจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง อย่าได้ทำลายพลังของพลเมืองรุ่นใหม่เหล่านี้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นอารยะอย่างที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเราปรารถนา

บัดนี้เราได้ยินเสียงและรับรู้ข้อเรียกร้องของแบมและตะวัน และเชื่อแน่ว่าการแสดงออกอย่างกล้าหาญด้วยสันติวิธีของเธอจะปลุกมโนธรรมสำนึกของพวกเราอีกหลายคนให้ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิมนุษยชน และคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เฉกเช่นที่เธอและคนหนุ่มสาวได้แสดงให้เห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมา

เราขอแสดงความเคารพต่อการตัดสินใจและการยืนหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญของพวกเธอและมิตรสหาย และหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายจะได้รับเกียรติและมีโอกาสได้ร่วมต่อสู้กับเธอทั้งสอง เพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมไทยที่เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง โดยวิถีประชาธิปไตย ที่เราต่างยึดถือนั้นร่วมกัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

ร่วมลงชื่อโดย
ผศ.ดร. กนกรัตน์ สถิตนิรามัย
รศ.ดร. กนกวรรณ  มโนรมย์
กนกวรรณ ทองธรรมชาติ
กนกวรรณ มีพรหม
รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
ดร. กฤษฎา บุญชัย
กอบกาญจน์ ตระกูลวารี
การัญ เพิ่มลาภ
เกษณี ซื่อรัมย์
เกียรติศักดิ์ ไคนุ่นกา
คณิต กำลังทวี
คณิต ธัญญะภูมิ
คำพอง เทพาคำ
คิด  แก้วคำชาติ
จะเด็จ  เชาวน์วิไล
จักรกริช พวงแก้ว
จักริน ยูงทอง
จิตติมา  ภาณุเตชะ
จิตราภรณ์ สมยานนทนากุล
เจกะพันธ์  พรหมมงคล
เจษฎา  โชติกิจภิวทย์
เจษฎา โชติกิจภิวาทย์
ศ.ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
เฉลิมศักดิ์​ กิตติ​ตระกูล​
ชวกร ศรีโสภ
ชัชวาลย์  ทองดีเลิศ
ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
ชาญชัย อนันตมานะ
ชาติชาย ธรรมโม
ชาติวัฒน์ ร่วมสุข
ชิราวุธ แก้วชิณ
ชูชาติ ผิวสว่าง
ชูวิทย์  จันทรส
เชษฐา  มั่นคง
ณัฐธนัน ขันทอง
ณัฐธิดา ศรีสุโพธิ์
ณัฐวุฒิ กรมภักดี
ณัฐวุฒิ อุปปะ
ดนัย เพ็ชรสังหาร
รศ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ดวงเดือน  ใจตรง
เดชอนันต์ พิลาแดง
ต้อม ศรีพรม
ถนัด แสงทอง
ทองธัช เทพารักษ์
ทักษิณ บำรุงไทย
ทัศนีย์ วีระกัณฑ์
ทิชา  ณ นคร
ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์
ทินกร อ่อนประทุม
ธนพร โคตรสมบัติ
ผศ.ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ธนภัทร  แสงหิรัญ
ธนเสฏฐ์ บุตรลีรักษ์
ธนากร โมฆรัตน์
ผศ.ดร.  ธนิต โตอดิเทพย์
ธนู แนบเนียน
ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
ธีรภัทร์ คหะวงษ์
ศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์
นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ
นพดล ศรีพุทธา
นพวรรณ พรหมศรี
นภนาท อนุพงศ์พัฒน์
นรินทร์ นาจอมทอง
นัทมน คงเจริญนิติศาสตร์
นายพรศักดิ์ ภูมิบุญชู
นายวรพงษ์ มหาพานต์
น้ำเพชร พิทักษ์
นิฐิณี ทองแท้
นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
นิพนธ์ รัตนาคม
นิมิตร์ เทียนอุดม
นิวาส โคตรจันทึก
บารมี ชัยรัตน์
บุญเกิด ทองนะ
บุญมาก สังฆะสอน
ผศ.ดร.  บุญเลิศ  วิเศษปรีชา
บุศบรรณ์ สมบูรณ์พันธ์
ประธาน คงเรืองราช
ประพนธ์ สิงห์แก้ว
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ประมวล สุวลักษณ
ประยงค์  ดอกลำไย
ประวิทย์ วงศ์ละ
ประสาท ศรีเกิด  
ปรีชา พะวงค์
ปาริชาติ​  หาญ​ไช​ยนะ​
ปุณณเมธ อ้นอารี
พงษ์ศักดิ์ สายวรรณ
พชร คำชำนาญ​
พนา ใจตรง
พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
พรพรรณ ทับแสง
พร้อมพงศ์ วานิชสมบัติ
ผศ.ดร. พฤกษ์ เถาถวิล
พลวัฒน์ พลงาม
ดร. พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง
พลากร วงค์กองแก้ว
พักตร์​วิไล​ ส​หุนาฬุ
พิชิต พิทักษ์
พิมพ์วรีย์ สินธุไพร
พิรอบ แต้มประสิทธิ์
พิรอบ แต้มประสิทธิ์  
เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
ดร. เพ็ญนภา สวนทอง
เพ็ญพิมล งามขำ
เพ็ญศรี ชัยรัมย์
ไพรพ บุศราคัม
ภาณุวิชญ์ ภู่ทอง
ภูเบศวร์ เห็นหลอด
รศ.ดร. ภูมิ  มูลศิลป์
มนธิภา ยิ้มย่อง
มานัส ชำนาญจิตร
ยิ่งยอด หวังประโยชน์
ยุทธนา ลุนสำโรง
ยุทธพร ภักดีหาญ
ยุพา ทองทิพย์เจริญ
ผศ. รณภูมิ สามัคคีคารมย์
รัชนาท วานิชสมบัติ
รัตนา ชูแสง
เรียง สีแก้ว
เลื่อน ศรีสุโพธิ์
วทัญญู  แสงแก้ว
วรจักร เกษแก้ว
วรวิทย์ สุดตาสอน
ดร. วราภรณ์  แช่มสนิท
วรินทร์ธร ภูมิบุญชู
ดร. วัชรฤทัย  บุญธินันท์
ดร. วัชรฤทัย  บุญธินันท์
วัชระ วงศ์ใหญ่
วัฒนา นาคประดิษฐ์
วิเชียรชนินทร์ สินธุไพร
วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ
วิมล สามสี
วิรัตน์ สุขกุล
วิลาสินี หมอกเจริญพงศ์
วิสุทธิ์  ขาวเนียม
วีรพงษ์ เกรียงสินยศ
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
เวียง-วชิระ บัวสนธ์
ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน
ศรินยา ศรีสุโพธิ์
รศ.ดร. ศรีสมภพ  จิตต์ภิรมย์ศรี
สดใส​ สร่าง​โศ​รก
สมเกียรติ วงศ์เฉลิมมัง
สมเจตน์​ ไชยลาภ
ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  อามีน
รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
สมโชติ  มีชนะ
สมบูรณ์  คำแหง
สมโภช มหาพานต์
สมศักดิ์ แก้วโสภา
สวัสดิ์ พืชสิงห์
สันทยากร จิตมาตย์
สามารถ  สะกวี
ผศ.พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์
สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
สุธิวา บุญวัง
สุนทรี  หัตถี  เช่งกิ่ง
สุพจน์ แก้วแสนเมือง
สุพิทักษ์ วีรพล
สุพีชา เบาทิพย์
สุภาพ หริมเทพาธิป
สุภาวดี  เพชรรัตน์
สุมณฑา ปลื้มสูงเนิน
สุรชัย ตรงงาม
สุรพี โพธิสาราช
สุรศักดิ์ ชัยรัมย์
สุรัตน์ รูปสูง
ดร. สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
ศ. สุริชัย หวันแก้ว
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
สุไลพร ชลวิไล
สุวรรณ บัณฑิต
สุวิมล มีแสง
องอาจ ชาวสวนงาม
องอาจ พรหมมงคล
อดุลย์ศักดิ์ พรหมเสน
อธิคม คุณาวุฒิ
อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
อนุชา แหสมุทร์
อนุชิต ภาระเวช
อภิชาติ ธนูศร
อภิชาติ ศิริสุนทร
ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
อรรถพล สิงพิลา
ผศ.ดร. อลิสา  หะสาเมาะ
อัครวิทย์ หมื่นกูล
อา​รัติ​ ​แสง​อุบล
อาทิตยา ฤทธิแผลง
อาทิตยา อาษา
อุเชนทร์ เชียงเสน
อุทัย ศักดิ์อรุณชัย
ผศ.ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
ผศ. เอกรินทร์  ต่วนศิริ

กป.อพช.ภาคเหนือ
ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ(CAN)
เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล
กลุ่ม NGO.ปลดแอก
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
Thai Volunteer Service (TVS)

เรื่องโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และเครือข่ายฯ

Find the right project for me
en_USEnglish